24 oktober 2020

Zie de mens - Heel de mens

Home

ZIE DE MENS – HEEL DE MENS

Inspiratie- en activeringsproject

1,5 METER DIACONIE IN FRYSLÂN

Eerste Zie-de-mens-dagen op 10, 23 en 24 oktober en op 28 november.
De coronacrisis heeft velen tot denken gezet. Hoe leven wij? Staan we misschien voor een kentering in de tijd? Daarnaast heeft de coronacrisis veel activiteiten van verbondenheid laten zien. Hoe houden we deze verbondenheid vast en bouwen we deze verder uit? Solidair Friesland wil in samenwerking met anderen de basis verbreden en versterken voor de vrijwillige inzet voor kwetsbare groepen en de kwetsbare kanten van de samenleving. Als een herstart na corona, of een 1,5 meter-doorstart gedurende de coronacrisis. We willen mens en samenleving de gelegenheid bieden even op adem te komen, en te groeien in onderlinge verbondenheid en saamhorigheid.
Via sleutelfiguren in de netwerken van kerkelijke en maatschappelijke organisaties en uit contacten met ervaringsdeskundigen zijn de noden in beeld gebracht en behoeften en kansen verkend. Naast de zorg voor sociaaleconomisch en sociaal-cultureel kwetsbaren ook gekeken worden naar de ‘nood’ van de samenleving als geheel en naar de ‘nood’ van de aarde. En er is nagedacht over de vraag waar en op welke wijze Solidair Friesland de mensen die willen helpen de komende tijd kan bijstaan? Het project wordt door heel Fryslân uitgevoerd door inspiratiedagen met als motto: Zie de mens! – Heel de mens.

Met ‘Zie de mens’ wordt verwezen naar de gebrokenheid van de mens en van de samenleving waarin wij leven. Wat zien wij aan gebrokenheid? Waar kunnen wij ons meer, beter of anders voor inzetten? Met ‘Heel de mens’ wordt verwezen naar het gegeven dat veel mensen gefragmenteerd leven en het zicht op het geheel verloren zijn. Het drukt ook de hoop uit dat de mens geheeld wordt, in de dubbele betekenis van het woord. Dat de mens deze crisis gezonder, en hopelijk genezen, overwint. En dat de mens als ‘geheelde’, als completer mens, invulling kan geven aan wat van ons wordt gevraagd wordt.
Met steun van Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s) , parochies, diaconieën, de provincie Fryslân en fondsen gaat het project in oktober van start. De bijdragen van PCI’s zijn een extra gift voor Solidair Friesland naar aanleiding van het 65-jarig bestaan. Door corona kon de jubileumviering in mei niet doorgaan. In plaats daarvan is dit project ontwikkeld. Geen feest, maar een mogelijkheid voor reflectie en actie. Voor 1,5 meter diaconie. De financiële steun komt zodoende direct weer terug naar de vrijwilligersprojecten.
Ook u kunt dit project financieel steunen via rekeningnummer NL44 RABO 0122 6908 77

65 jaar Solidair Friesland: Zie de mens – heel de mens.
De eerste Zie-de-mens-Heel-de-mens-dagen staan gepland in Heerenveen, Sneek en Workum. Het is de bedoeling dat het project daarna door heel Fryslân trekt. Het doet sommigen denken aan het Under de Toer-programma van de Culturele Hoofdstad. Het kan een mooi vervolg zijn op dat prachtige Mienskipsproject. Een oproep om onder de toren vandaan te komen en de ander en de samenleving op te zoeken. Met ‘Zie de Mens – heel de mens’ willen we nieuw elan aanboren voor de vrijwillige inzet voor kwetsbare groepen, voor de kwetsbare aarde en voor de kwetsbare vrede. Doet u mee?